Aynur ALTUNTAŞ1, Sümeyya AKYOL2, Bahattin ADAM3, Özlem ÇAKMAK4, Veli UĞURCU5, Gönül ERDEN6, Yunus YÜKSELTEN7, Kadir DEMİRCAN2

1Department of Chemistry, Ankara Regional Office of Council of Forensic Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Medical Biology, Medical Faculty of Turgut Özal University, Ankara, Turkey
3Department of Medical Biochemistry, Mevlana University Medical School, Konya, Turkey; San Jose State University, San Jose, California, USA
4Department of Biology Education, Gazi University, Faculty of Education, Ankara, Turkey
5Department of Medical Biochemistry, Dumlupinar University Medical Faculty, Kutahya, Turkey
6Department of Medical Biochemistry, Hacettepe University Medical School, Ankara, Turkey
7Department of Medical Biology, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey

Anahtar Kelimeler: ADAMTS12, kıkırdak doku, insülin, OUMS-27

Özet

Amaç: Bu çalışmada, diyabette artiküler hasar ve ADAMTS12 (a disintegrin-like and metalloproteinase with thrombospondin motifs 12) arasındaki ilişki gen ifadesi ve protein seviyelerinde araştırıldı.
Gereç ve yöntemler: ADAMTS12 seviyelerinin in vitro olarak insülin varlığında ve yokluğunda nasıl değiştiğini araştırmak için OUMS-27 insan kondrosarkom hücreleri kullanıldı. Çalışmaya 10 μg/mL insülin ile tedavi edilen üç grup hücre ve bir kontrol grubu dahil edildi. Hücreler insülin ile medyumda bir gün, üç gün ve yedi gün inkübe edildi. İnsülinin ADAMTS12 üzerindeki etkileri gen ifadesi ve protein seviyelerinde araştırıldı. Değişkenler arasındaki ilişkiler Mann-Whitney U testi ile saptandı.
Bulgular: İnsülin medyumu ile bir gün ve yedi günlük sürelerle tedavi edilen gruplarda kontrol grubuna göre ADAMTS12 ifadesi anlamlı şekilde düşüktü (sırasıyla, p=0.008 ve p=0.008). İnsülin medyumunda üç gün tutulan gruplar ve kontrol grubu arasında ifade seviyesinde anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.55). Buna ek olarak, insülin medyumuna bir, üç ve yedi günlük sürelerle maruz kalan grupların protein miktarları daha düşüktü.
Sonuç: İnsülin, kondrositik özellikleri nedeniyle çalışmamızda kullanılan OUMS-27 hücre dizilerinde kıkırdak dokunun geç iyileşmesine yol açan ADAMTS12 miktarını azaltır. İnsülin tedavisiyle elde edilen bu azalma, kıkırdak dokunun iyileşmesine yardımcı olabilir.